Uputstvo

UPUTSTVO AUTORIMA ZA SASTAVLJANJE

RADA KOJI SE IZLAŽE

 • Radovi treba da budu dostavljeni elektronski – kao otvoreni dokument (Word), na adresu: naucniskup@macva.info.

 • Dužina izlaganja rada: do 10 (deset) minuta.

 • Format: veličina papira A4, font: Times New Roman; veličina fonta: 11; razmak između redova: Before: 0; After: 0; Line spacing: Single

 • Jezik rada i pismo: Jezik rada može biti srpski, engleski i ruski jezik. Za radove na srpskom jeziku obavezno pismo je ćirilica.

 • Ime autora: Navodi se ime(na) autora, srednje slovo i prezime(na) u gornjem levom uglu. Ime i prezime domaćih autora uvek se ispisuje u originalnom obliku nezavisno od jezika rada.

 • Naziv ustanove autora (afilijacija): Neposredno nakon imena i prezimena navodi se pun (zvanični) naziv i sedište ustanove u kojoj je autor zaposlen. Funkcija i zvanje autora se ne navode.

 • Kontakt podaci: Elektronsku adresu autor stavlja u napomenu pri dnu prve stranice članka.

 • Naslov: Naslov treba da bude na jeziku rada; treba ga postaviti centrirano i napisati velikim slovima 11 veličina fonta, dva reda ispod imena autora

 • Strukturu radova čine: uvod, metodologija, rezultati, i zaključak.

 • Navođenje (citiranje) u tekstu: Način pozivanja na izvore u okviru članka mora biti konsekventan od početka do kraja teksta.

 • Napomene (fusnote): Napomene se daju pri dnu strane samo u slučaju kad podrazumevaju komentarisani deo teksta. Mogu sadržati manje važne detalje, dopunska objašnjenja, naznake o korišćenim izvorima itd., ali ne mogu biti zamena za citiranu literaturu. [Tehničke propozicije za uređenje: format – Footnote Text; prvi red – uvučen automatski (Col 1); veličina fonta – 10; numeracija – arapske cifre.]

 • Tabele, crteže i grafikone postaviti na određeno mesto u tekstu, označiti ih rednim brojevima i naslovima (tabele iznad teksta, grafikoni i slike ispod) i ne zaključavati ih. Tekst u tabeli 10 pt. Naslov tabela, grafikona, crteža (italik, 10 pt, srednje poravnanje).

 • Lista referenci (literatura): Citirana literatura obuhvata po pravilu bibliografske izvore (članke, monografije i sl.) i daje se isključivo u zasebnom odeljku članka, u vidu liste referenci. Literatura se navodi na kraju rada.

 • Summary (italik, 10 pt): Na kraju rada piše se ponovo ime(na) i prezime(na) u levom gornjem uglu).

 • Između svakog podnaslova i teksta ostavljati jedan prazan red.